© 2018 by Yunicorns


Yunicorns team:

Nevena Kocic
Zorana Luzanin
Nebojsa Stevanovic

 

Monuments info: 
www.spomenikdatabase.org

 

Friends:

Palmas Boutique

Yunicorns family:

Jelena Mitrović

Uros Pavlovic

Marija Strajnic

Tijana Obrenovic

Masa Dakic 

Tijana Vitomir

Nikola Veljic

Yunicorns je umetnički projekat arhitektonske prirode. Predmet našeg rada je modernistička arhitektura nastala na teritoriji SFR Jugoslavije, koja i dalje postoji u društvima republika koje su ostale iza nekadašnje države. Forma našeg rada je prezentacija kroz fizičke modele. Cilj ovog projekta je promocija i očuvanje modernističkog arhitektonskog nasleđa Jugoslavije.

 

 

Serija 01 – Jugoslovenski spomenici

Nakon perioda potpune zapostavljenosti, jugoslovenski spomenici posvećeni antifašističkoj borbi i sećanju na žrtve Drugog svetskog rata poslednjih godina doživljavaju svoju novu popularnost. S obzirom da su se mnoge društvene okolnosti promenile od vremena njihovog nastanka do današnjih dana, promenio se i sam oblik popularnosti. Zahvaljujući internetu, Jugoslovenski spomenici danas mahom postoje kroz svoje slike. Mi smo to nazvali ‘jednorog statusom’.

Yunicorns nastoji da svojim proizvodima poveže sajber postojanje (nepostojanje) spomenika sa njihovim fizičkim postojanjem na teritoriji naših država i u njihovim društvima. Pravljenjem opipljivih fizičkih modela i predmeta koji pored jasne fizičke sličnosti sa spomenicima ilustruju materijalizaciju i postupak njihovog građenja, mi naglašavamo da su oni mnogo više od sopstvene slike. Takođe, dajući svetu mogućnost da u ruci drži jedno takvo delo, i iskusi njegovu težinu, pokušavamo stvoriti osećaj da nam ovi spomenici svima pripadaju i da smo odgovorni za njihov tretman.

 

Yunicorns poziva na osmišljavanje strategija za iskorišćavanje rasta popularnosti jugoslovenskog nasleđa. Postoji opasnost da kao što su pre par decenija pod nabojem nacionalizma ovi spomenici rušeni, da danas pod nabojem popularnosti, a samim tim i kapitala, budu pogrešno građeni. Zato planiramo da ulažemo u organizovanje tribina, konferencija, radionica, konkursa i dr. koji će se baviti ovom i relevantnim temama. Deo novca od prodaje se odvaja u poseban fond za finansiranje takvih budućih akcija.

 

Iako smo u prezentaciji mahom fokusirani na forme spomenika to nikako ne znači da negiramo niti zapostavljamo njihovu simboličku, memorijalnu i istorijsku dimenziju. Na našem sajtu, kupac dobija informacije o autoru, lokaciji i godini kada je nastao određeni spomenik čiji model, značku ili neki drugi predmet kupuje, kao i jednu po našem izboru vezu između oblika spomenika i njegovog značenja. Posetioce upućujemo ka trenutno najkompletnijoj opštoj online bazi podataka vezanoj za jugoslovenske spomenike www.spomenikdatabase.com. Ova baza je pregledna i pruža dovoljne početne informacije o spomenicima, tako da je dobar uvod svakome ko želi da započne dalje istraživanje.

Naši predmeti nisu lišeni simbolizma koji sa sobom nose sami jugoslovenski spomenici. Simbolika naših modela je sekundarna, oni su skulpture skulptura.

Yunicorns is an art project of architectural nature. The subject of our exploration is Yugoslavian modernist architecture which is still present in societies of the sovereign republics that remained after the breakup of the country. The form of our work is presented through physical models. The aim of this project is to promote and preserve modernist architectural heritage of Yugoslavia.
 

 

 

Series 01 - Yugoslav monuments

 

After years of extensive negligence, Yugoslav monuments, dedicated to the anti-fascist struggle and memory of the victims of the Second World War, are going through their popular revival. As society has changed from the time of their creation to the present day, the very form of popularity has also changed. Thanks to the Internet, Yugoslav monuments today mostly exist through their images. We named that particular state 'status unicorn’.

Yunicorns seeks to connect the cyber-existence (non-existence) of the monuments with their physical actuality in post-Yugoslav countries and their societies. By creating tangible physical models and objects, that clearly reflect physical similarity to the monuments and illustrate materialization and construction process of originals, we are accentuating that they are very much more than merely their own images. Allowing one to hold a piece of it, and to experience its heaviness and physicality, we endeavor to create the feeling of these monuments belonging to all of us and the responsibility of all for their treatment.
 

Yunicorns calls for the devising of strategies for utilizing the growth of popularity of the Yugoslav heritage. Just a few decades ago these monuments were destroyed under the rampage of nationalism. Today under the load of popularity and therefore influx of capital, there is a risk they be misbuilt. Therefore, we plan to invest in the organization of forums, conferences, workshops, competitions, etc. that will take up on these substantial topics. A portion of the income generated from the sale is directed into a special fund to finance such future actions.
 

Although our focus is mainly on the monuments’ forms, that certainly does not mean that we negate nor neglect their symbolic, memorial and historical aspects. Our site provides the information about the author, location and year of creation for each particular monument, whose model, pin or other item is being purchased, as well as one short paragraph about the relation between monument’s form and its symbolism. We refer our visitors to the most current and comprehensive general online database related to Yugoslav monuments: www.spomenikdatabase.org. This directory is well structured and provides sufficient initial information on the monuments, which makes it a good ground for anyone who desires to do any further research.

Our pieces are not deprived of symbolism that Yugoslav monuments hold. The symbolism of our models is secondary, they are sculptures of sculptures.

  • White Instagram Icon
0